درد اینجاست که هر صبح نمی بینیمت غم عظماست که هر صبح نمی بینیمت سینه غوغاست که هر صبح نمی بینیمت “عیب از ماست که هر صبح نمی بینیمت چشم بیمار شده تار شدن هم دارد” ما ز هجران تو در اوج غریبی هستیم ما گرفتار بلایای عجیبی هستیم در به در، بی سر و سامان نهیبی هستیم “همه با درد به دنبال طبیبی هستیم دوری از کوی تو بیمار شدن هم دارد” اشک ها در اثر هجر شما جمع شده خون دل در دل مردان خدا جمع شده سوز و تاثیر ز الحان دعا جمع شده “آنقدر حرف در این سینه ی ما جمع شده این همه عقده تلمبار شدن هم دارد” خسته ایم از غم هجران و جدایی آقا ذکر ما صبح وشب این است کجایی آقا کی رسد بر سر ما دست شفایی آقا “نکند منتظر مردن مایی آقا این بدی مانع دیدار شدن هم دارد” *تضمینی بر غزل استاد لطیفیان مجتبی قاسمی
درد اینجاست که هر صبح نمی بینیمت غم عظماست که هر صبح نمی بینیمت سینه غوغاست که هر صبح نمی بینیمت “عیب از ماست که هر صبح نمی بینیمت چشم بیمار شده تار شدن هم دارد” ما ز هجران تو در اوج غریبی هستیم ما گرفتار بلایای عجیبی هستیم در به در، بی سر و سامان نهیبی هستیم “همه با درد به دنبال طبیبی هستیم دوری از کوی تو بیمار شدن هم دارد” اشک ها در اثر هجر شما جمع شده خون دل در دل مردان خدا جمع شده سوز و تاثیر ز الحان دعا جمع شده “آنقدر حرف در این سینه ی ما جمع شده این همه عقده تلمبار شدن هم دارد” خسته ایم از غم هجران و جدایی آقا ذکر ما صبح وشب این است کجایی آقا کی رسد بر سر ما دست شفایی آقا “نکند منتظر مردن مایی آقا این بدی مانع دیدار شدن هم دارد” *تضمینی بر غزل استاد لطیفیان مجتبی قاسمیSource link

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.